FAQ

Venteliste

Finder du ikke her og nu den rette bolig, er du meget velkommen til gratis at blive skrevet op på vores venteliste. Kontakt Gitte på tlf. nr. 20 20 02 31 eller på gh@jmiejendomme.dk.

FAQ

Når du flytter ind et lejemål hos JMI Ejendomme

Har du indgået aftale om leje af et lejemål hos JMI Ejendomme, vil Gitte udarbejde en kontrakt til dig.

Kontrakten sendes på mail og sendes retur til Gitte i underskrevet stand. Sammen med kontrakten modtager du en opkrævning for betaling af depositum, forudbetalt leje samt 1. måneds leje, varme m.m.

Forudbetalt leje er ikke til brug for betaling af husleje de første måneder man bor i lejemålet, men de sidste måneder, altså ved lejemålets opsigelse.

Når en lejekontrakt er underskrevet og depositum m.m. er indbetalt, vil du blive indkaldt til et indflytningssyn hvor du sammen med Lasse vil gennemgå lejemålet og udfylde en indflytningsrapport. Herefter vil du få overdraget nøgler til lejemålet.

Efter modtagelse af regninger mv. fra håndværkere ud fra fraflytningsrapporten, bliver lavet en flytteopgørelse som fremsendes på mail.

FAQ

Når du fraflytter et lejemål hos JMI Ejendomme

I private lejemål er der ifølge lejekontrakten er der 3 måneders opsigelse på lejemålet og altid til den 1. hverdag i en måned. Opsigelsen skal ske skriftlig ved at sende en mail til Gitte på gh@jmiejendomme.dk. Hvis du ikke har en e-mail, skal lejemålet opsiges skriftligt til vores kontor på adressen, JMI Ejendomme, Norvangen 3D opgang D 1. sal, 4220 Korsør.

Når vi har modtaget din opsigelse vil du modtage en bekræftelse herom.

Hvis du har forudbetalt leje, hvilket fremgår af din lejekontrakt, er det de sidste måneder af opsigelsesperioden du kan undlade indbetaling af lejedelen. Du skal selv framelde PBS-aftalen i din bank.

Det bemærkes, at der skal betales for forbrugsafgifter mm. i hele opsigelsesperioden.

Af de oplysninger du har angivet under opsigelsen, vil vi indkalde dig til et fraflytningssyn. Ved synet skal lejemålet være tomt og rengjort, dette gælder også kælder- eller depotrum.

Ved fraflytning af lejemål opgør udlejer udgifter til klargøring af lejemål, som maling og udbedring af eventuelle skader, og disse fratrækkes depositummet inden afregning.

Husk at lejemålet skal være fraflyttet senest 14 dage før opsigelsen udløber. Har du noteret at du ønsker at fraflytte lejemålet før opsigelsen udløber, vil vi søge dit lejemål genudlejet hurtigst muligt.

Hvis dette ikke ønskes, vil flyttesyn ske senest 14 dage før opsigelsen udløber.

Ved fraflytningssynet vil du sammen med Lasse udarbejde en fraflytningsrapport over de evt. arbejder der skal gøres i lejemålet.

FAQ

Forsikringsskader

Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke dit normale indbo.

Heller ikke vandskade på indbo som følge af rør- og radiatorsprængninger. Det er derfor meget vigtigt, at du tegner en indboforsikring.

FAQ

Dagrenovation

I forbindelse med kommunens krav om kildesortering af affald skal affaldet fordeles i de dertil indrettede containere, såsom glas-metal-hård plast, pap- og papir-, madaffald og restaffald.

Af hensyn til lugtgener og rotter henstilles det at lukke affaldscontainerne efter brug, og disse må ikke overfyldes. Overfyldes de – kører renovationsbilen videre uden at tømme containerne.

Endvidere skal lejeren sammenkrølle papaffald, så det fylder mindst muligt. Større papkasser skal afleveres på genbrugsstationen.

Storskrald afhentes efter direkte aftale mellem lejer og renholdningsselskab eller afleveres på nærmeste genbrugsstation.

Deponering af affald, indbo og lignende på fælles arealer vil medføre opsigelse opsiges jf. lejelovens § 83 litra e. og §93 litra g.

Du kan læse mere om affaldssortering på Slagelse kommunes egen hjemmeside.

Ovennævnte er gældende ved private lejemål. Ved erhvervsleje har lejer selv ansvaret for affald iht. kontrakten.

FAQ

Støjgener

Boremaskiner og lignende støjende værktøj må benyttes under hensyntagen til de andre beboere i ejendommen og inden for disse tidsrum:
Hverdage 8-19
Lørdag 8-16
Søn- og helligdage 8-12

Benyttelse af radio, musikanlæg, fjersyn, musikinstrumenter mv. skal ske under hensyntagen til de andre beboere i ejendommen. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at skrue ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.
Generelt bør man ikke kunne høre hinandens radio/tv mv. i hverdagene i tidsrummet 23 aften til 6 morgen.

I særlige tilfælde ved afholdelse af fest mv., så vis hensyn samt informer de øvrige beboere i ejendommen.

Vi henviser i øvrigt til vores husorden som er udleveret ved lejekontraktens indgåelse.

FAQ

Barnevogne, cykler m.m.

For at sikre fri passage må barnevogne, cykler, knallerter, fodtøj, legetøj m.m. ikke henstilles i opgangen.

Knallerter og cykler må stilles udenfor under hensyntagen til de øvrige beboeres færden på området.

FAQ

Husdyr/Smådyr

Generelt er det ikke tilladt at holde husdyr eller smådyr i ejendommene. Enkelte har dog fået lov – det er indskrevet specifikt i disse lejeres kontrakter.

FAQ

Indeklima

Luft ordentlig ud dagligt for at undgå fugtskader. Badning, madlavning mv. giver store mængder fugt. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved ca. 20 grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i 10-15 minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes, og tør kondens af vinduerne.

Anbring ikke skabe, sofaer og/eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen og inventaret bliver ødelagt.

Der må ikke tørres tøj indendørs i lejemålene.

Besøg evt. www. Bolius.dk vedr. gode råd om udluftning mv. i boligen.

FAQ

Vedligeholdelse

Fejl eller uorden ved installationer til varme, el, vand og afløb skal omgående meldes til administrationen eller vicevært via telefon.

Lejer er pligtig til at refundere ejendommen alle udgifter stammende fra utætte cisterner, løbende vandhaner o. lign. som man har undladt at anmelde.

Har du i hverdagen brug for assistance fra vores vicevært kan du kontakte Lasse på tlf. 23645735 – er der akut brug for hjælp, ring gerne flere gange og/eller send en SMS

FAQ

Boligsikring

Boligsikring skal søges gennem din kommune.

Du kan læse mere om, hvordan du søger boligsikring her: http://www.borger.dk/Boligstøtte

 

FAQ

Depositum

Et depositum er et beløb, som lejere betaler til udlejeren, før de flytter ind i en lejebolig.

Når lejeren opsiger lejeboligen og flytter ud, bliver beløbet betalt tilbage til lejeren.

Det sker dog kun, hvis lejeboligen er i god stand og ikke skal renoveres. For hvis der er skader i boligen, eller der skal ske en istandsættelse, bliver det beløb trukket fra depositummet.

Depositummet hos  JMI Ejendomme er som regel tre måneders husleje (eksklusiv forbrug) ved private lejemål. Ved Erhvervslejemål aftales individuelt.

FAQ

Forudbetalt husleje

Forudbetalt husleje er grundlæggende husleje, der skal dække de sidste måneder, du bor i lejemålet.

For når du opsiger dit lejemål, har du tre måneders opsigelse, og så vil den forudbetalte husleje altså delvist dække denne periode.

Forudbetalt husleje hos JMI Ejendomme er som regel 2 måneder.

FAQ

A conto forbrug

A conto-betaling er et fastsat beløb, der fungerer som forudbetaling af dit forbrug med henblik på en endelig afregning. A conto er et cirka beløb, der betales ud fra en gennemsnitlig beregning for typisk et års forbrug. Man betaler altså et beløb baseret på, hvad man forventer, den endelige betaling bliver. A conto beløber hos JMI Ejendomme er delt op, så man betaler et beløb månedligt.

Eksempel: Udlejer forventer at du forbruger for 3600 kr. i vand for 12 måneder. Derfor vil a conto, ved en månedlig betaling, være svarende til 300 kr. Hvis du bruger mindre end du har forudbetalt, får du penge tilbage. Bruger du mere, får du en ekstra regning. Du betaler derfor fortsat kun for dit forbrug.

A conto beløbene hos JMI Ejendomme dækker som regel vand- og varmeforbrug – men spørg administrator på det enkelte lejemål.

El afregnes direkte med forsyningsselskaberne og du får derfor en regning direkte fra dem.

JMI Ejendomme A/S
Norvangen 3 D, opg. D, 1. sal
4220 Korsør
  • 20 20 02 31
  • gh@jmiejendomme.dk